fbq('track', 'Lead', { value: 0.00, currency: 'EUR' });

Terms and conditions

Leveringsvoorwaarden
Acceleratorprogramma’s, trainingen en seminars

1 – Algemene bepalingen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle programma’s, trainingen en seminars die door of namens Klos Holding BV handelend onder de naam Klos Group worden verzorgd. In deze Algemene Voorwaarden worden de deelnemers van de trainingen/seminars aangeduid met “deelnemer” en Klos Holding met “Klos Group”.
1.2 Klos Group heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen indien een wijziging in de omstandigheden haar daartoe noodzaakt.

2 – Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met Klos Group komt tot stand door:
– het invullen en al dan niet elektronisch inleveren bij Klos Group van een inschrijfformulier;
– een aanmelding bij Klos Group via e-mail;
– een aanmelding bij Klos Group via de website van Klos Group.
2.2 De deelnemer gaat door de ondertekening en indiening van een inschrijfformulier, bevestiging per e-mail of inschrijving via de website akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3 – Prijzen
3.1 Alle prijzen van Klos Group zijn exclusief BTW.
3.2 Wijzigingen van overheidswege in het BTW-tarief geven de deelnemer geen recht op kosteloze beëindiging van de overeenkomst.
3.3 In de prijs voor een training/seminar zijn uitsluitend de op de website vermelde onderdelen inbegrepen, en zijn de volgende onderdelen in ieder geval niet inbegrepen:
– maaltijden en dranken;
– overnachtingen;
– vervoer van en naar de locatie.

4 – Betalingsvoorwaarden
4.1 De voor deelneming verschuldigde bedragen moeten voor aanvang van de training/seminar zijn voldaan.
4.2 Inschrijving zoals genoemd in artikel 2 kan bestaan uit een machtiging van de deelnemer aan Klos Group om het verschuldigde bedrag van de rekening van de deelnemer af te laten schrijven.
4.3 Indien van machtiging sprake is dan zal het volledige verschuldigde bedrag zal op de 4de werkdag na inschrijving worden geïncasseerd van het door de deelnemer opgegeven rekeningnummer.
4.4 Bij betaling in termijnen wordt de eerste termijn op de 4de werkdag na inschrijving geïncasseerd en worden volgende termijnen steeds met tussenpozen van 30 dagen geïncasseerd.
4.5 Deelnemers die geen machtiging hebben afgegeven of woonachtig zijn in het buitenland krijgen na inschrijving naast een factuur met daarop de noodzakelijke gegevens om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen.
4.6 Indien de deelnemer niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft Klos Group zonder aanmaning, sommatie of in gebreke stelling recht op vergoeding door de deelnemer van administratiekosten. Die administratiekosten zijn als volgt:
– betaling na eerste aanmaning maar voor
tweede aanmaning nihil
– betaling na eerste herinnering maar voor
tweede herinnering € 5,–
– betaling na tweede herinnering maar voor
derde herinnering € 12,50
– betaling na derde herinnering 15%*
*) 15% van het verschuldigde, minimaal € 25,–.

5 – Annulering/wijziging van training/seminars door Klos Group
5.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training/seminar heeft Klos Group het recht om een training/seminar te annuleren of samen te voegen met een andere groep zonder jegens de deelnemer gehouden te zijn tot vergoeding van welke schade of kosten dan ook.
5.2 Als een training/seminar wordt gewijzigd of geannuleerd, zal Klos Group de deelnemer hiervan schriftelijk in kennis stellen.
5.3 Bij annulering van een training/seminar door Klos Group zal de deelnemer zijn inschrijfgeld terug ontvangen.

6 – Annuleringen van trainingen/seminars door de deelnemer
6.1 Annuleringen door de deelnemer kunnen alleen telefonisch worden doorgegeven op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur. De telefonische annulering zal door Klos Group schriftelijk worden bevestigd. De datum van deze e-mail is bepalend voor de berekening van de annuleringskosten.
6.2 Bij annulering van een reguliere training/seminar die niet in het kader van een bijzondere actie en/of tegen een gereduceerde prijs wordt aangeboden, is de deelnemer geen kosten verschuldigd indien annulering plaatsvindt binnen 8 dagen na inschrijving.
6.3 Bij annulering van een reguliere training/seminar die niet in het kader van een bijzondere actie en/of tegen een gereduceerde prijs wordt aangeboden, is de deelnemer 10% van de overeengekomen prijs aan Klos Group verschuldigd met een minimum van € 50,– wanneer geannuleerd wordt in een periode van 8 dagen na inschrijving tot twee maanden voor aanvang van de training/seminar.
6.4 Bij annulering van een reguliere training/seminar die niet in het kader van een bijzondere actie en/of tegen een gereduceerde prijs wordt aangeboden, is de deelnemer 25% van de overeengekomen prijs aan Klos Group verschuldigd met een minimum van € 50,– wanneer geannuleerd wordt in een periode tussen de twee maanden voor aanvang van de training/seminar en een maand voor aanvang daarvan.
6.5 Bij annulering van een reguliere training/seminar die niet in het kader van een bijzondere en/of tegen een gereduceerde prijs wordt aangeboden in de periode van minder dan een maand voor aanvang van de training/seminar is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs aan Klos Group verschuldigd met een minimum van € 50,–.
6.6 Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van de training/seminar is de deelnemer het volledige inschrijfgeld aan Klos Group verschuldigd.
6.7 Wanneer de deelnemer zich heeft ingeschreven voor meerdere trainingen/seminars, geldt de datum van aanvang van de eerste training/seminar als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst.
6.8 Indien de deelnemer de training/seminar een week voor aanvang annuleert wegens het overlijden van eerstegraads familielid of eigen ziekte en tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van de training/seminar een rouwkaart of doktersverklaring aan Klos Group overlegt, is de deelnemer geen kosten aan Klos Group verschuldigd. Indien niet tijdig een rouwkaart of doktersverklaring aan Klos Group wordt overgelegd, is de deelnemer de hierboven genoemde kosten aan Klos Group verschuldigd.
6.9 De deelnemer kan zich bij de training/seminar waarvoor hij is ingeschreven, door een andere persoon van hetzelfde bedrijf laten vervangen. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.
6.10 Annulering van een training/seminar die in het kader van een bijzondere actie en/of tegen gereduceerd tarief wordt aangeboden, is niet mogelijk.
6.11 Bij niet verschijnen op de training terwijl er niet is geannuleerd kan er door Klos Group een “No show fee” in rekening worden gebracht. Indien dit het geval is, zal dit duidelijk worden gecommuniceerd.

7 – Verantwoordelijkheden
7.1 Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de data van de training/seminar na inschrijving vast te leggen en tijdig aanwezig te zijn.

7.2 Minimaal één week voor aanvang van de training/seminar krijgt de deelnemer van Klos Group een herinnering. Wanneer de deelnemer niet minimaal een week voor aanvang van de training/seminar een herinnering van Klos Group gekregen heeft, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om hierover contact met Klos Group op te nemen.

7.3 Het niet-ontvangen van de herinnering is geen geldige reden voor de deelnemer om niet-tijdig aanwezig te zijn om de training/seminar bij te wonen. Er vindt in dat geval geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

7.4 Wanneer de deelnemer zonder kennisgeving vooraf niet op de training/seminar aanwezig is, is het niet mogelijk de niet-gevolgde training/seminar het volgende jaar kosteloos te volgen. Dan zijn de hierboven genoemde kosten verschuldigd.

8 – Onmiddellijke beëindiging
8.1 Klos Group kan de overeenkomst met de deelnemer met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen als:
– één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard;
– aan één der partijen (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
– op één der partijen het wettelijke schuldsaneringsregime WSNP van toepassing wordt verklaard;
– één der partijen in liquidatie treedt, ophoudt haar statutaire doel na te streven en/of haar rechtspersoonlijkheid verliest;
– één der partijen zich in het openbaar negatief over de andere partij uitlaat.
8.2 Wanneer de overeenkomst om één van de hierboven genoemde redenen door Klos Group wordt beëindigd ontstaat daardoor geen verplichting voor Klos Group om de schade te vergoeden die de andere partij als gevolg van die beëindiging lijdt. Evenmin is Klos Group onder die omstandigheden gehouden de deelnemer het reeds verschuldigde cursusgeld kwijt te schelden en/of terug te betalen.

9 – Aansprakelijkheid
9.1 Klos Group aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de deelnemer, ontstaan op weg van of naar dan wel tijdens de bijgewoonde training/seminar.

10 – Persoonsgegevens
10.1 De deelnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat zijn (persoons-)gegevens en die van zijn organisatie door Klos Group worden bewaard en in voorkomende gevallen worden gebruikt om hem via telecommunicatie of andere middelen te informeren over andere activiteiten en/of producten en diensten. De deelnemer kan tegen het gebruik van die gegevens voor het geven van informatie schriftelijk bezwaar maken.
10.2 Klos Group mag de opgeslagen (persoons-)gegevens van de deelnemer en zijn organisatie altijd gebruiken om na te gaan of aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is voldaan.
10.3 Klos Group behoudt zich het recht beeldmaterialen te maken, welke ingezet kunnen worden ter ondersteuning van commerciële van doeleinden. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden gaat deelnemer hiermee akkoord.

11 – Klachten
11.1 Klachten over trainingen/seminars moeten binnen 4 weken na deelname schriftelijk bij Klos Group zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht om te klagen is vervallen.